خداوند به حضرت داوود (ع) فرمود :

ای داوود من ۷ چیز را در ۷ چیز،  قرار دادم ولی مردم آنرا در ۷ چیز دیگر می جویند و نمی یابند :

۱- من علم را در گرسنگی و کوشش نهاده ام ولی مردم آن را در سیری و راحتی می طلبند و نمی یابند .

۲- من عزت را در فرمانبرداری و اطاعت خود نهاده ام ولی مردم آنرا در خدمت سلاطین و بزرگان اهل قوم می جویند و به آن نمی رسند .

۳- من ثروت و غنی را در قناعت نهاده ام ولی مردم آن را در کثرت و زیادی مال می جویند و هرگز به آن نمی رسند .

۴- من رضایت و خشنودی خود را در خشم با نفس نهاده ام ولی مردم او را در رضایت نفس می جویند و به آن نمی رسند .

۵- من راحتی و آسایش را در بهشت نهاده ام حال اینکه مردم در دنیا در پی آن هستند و هرگز به آن نمی رسند .

۶-  بزرگي را در تواضع قرار دادم ولي مردم در تکبر جستجو مي کنند و به آن نمی رسند .

۷- استجابت دعا را در لقمه حلال قرار دادم و مردم در سر و صدا جستجو مي کنند و به آن نمی رسند. ( آيت الله جوادي آملي: مردم فکر مي کنند خدا خيلي دوره و داد مي زنند در حالي که خدا همين نزديکي هاست.)

ادامه مطلب