تبلیغات در وب سایت

مرحله ۱ : تبلیغ خود را در سایز مورد نظر با توجه به نواحی A یا B طراحی نموده و به ایمیل info@lotfinasab.ir ارسال نمایید .

مرحله دوم : پس از تایید عکس توسط ایمیل ، پرداخت های نواحی را انجام داده و دقت نمایید ایمیل وارد شده در حین پرداخت با ایمیل ارسالی عکس یکسان باشد .

مرحله سوم : حداکثر پس از ۴۸ ساعت تبلیغ شما در وب سایت قرار خواهد گرفت .

نکته سایت